15 Jan 2012

On the way to Oxford

On The Way to Oxford

Oxford ကိုသြားတဲ့ motor way ေပၚမွာ ရိုက္ထားတာပါ။ အခုလို ေနသာၿပီး ေကာင္းကင္ျပာေနတဲ့ရက္ဆိုတာ တစ္ပတ္မွာ တစ္ခါေလာက္ပဲ ျမင္ရတယ္။ တခါတေလ ရွိေတာင္မရွိဘူး။  ေနကလည္း ကိုယ္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ရက္ဆိုရင္ ထြန္းေထာက္ေနတာပဲ။ အခုရက္ပိုင္းကေတာ့ ေအးၿပီး မိုးအံု႔ေနေတာ့ ဓာတ္ပံုရိုက္ဖို႔ သိပ္မမိုက္ေသးဘူး။ အားတဲ့တစ္ရက္မွပဲ ဝတ္စံုျပည့္ဝတ္ၿပီး ညပိုင္း ရွဴ႕ခင္းေတြ ထြက္ရိုက္ဦးမယ္။