Skip to main content

ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ (သို႔) Citizen of Burma Award

ဒီေန႔ မိုးမခဝဘ္ဆိုဒ္မွာ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ (သို႔) Citizen of Burma Award ႏွင့္ ပက္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ စိတ္ပါဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့အျပင္ အားက်ဖို႔ေကာင္းတဲ့အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ရပါသည္။

ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ - ဆိုသည္မွာ

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူမႈလုပ္ငန္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း စြမ္းေဆာင္သူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ရန္
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား စုစည္း၍ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၁) ရည္ရြယ္ခ်က္

၁။ ျပည္တြင္းတြင္ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားက်ိဳးမာန္တက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအား ျပည္ပရိွ ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္အခမ္းအနား က်င္းပၿပီးဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္မည္။

၂။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မပ်က္မကြက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည့္ အထိမ္းအမွတ္ဆုအျဖစ္ေနာင္အရွည္သျဖင့္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲသြားေစရန္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

၂) ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ၊ ဘယ္သူေတြပါမလဲ

၁။ ပထမအႀကိမ္ဆုအတြက္ “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိသားစုမ်ား” အေနႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမည္။ ေနာင္အခါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ဆုအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔ လာေစရန္္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသည္။

၂။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို စိတ္ပါဝင္စားသူတိုင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္။ လတ္တေလာအေနျဖင့္ အေမရိကေရာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ား၊တုိင္းရင္းသားမ်ား၊စုေဝးေနထိုင္ၾကရာၿမိဳ႔မ်ားကို အေျခခံလွ်က္ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္။

၃) ဘယ္လိုလူေတြကို ဘယ္အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ဆုေပးမွာလဲ

၁။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းလူမွဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုသာ ရည္ရြယ္ဦးတည္သည့္ဆု ျဖစ္သည္။

၂။ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသား၊ က်ား၊မ၊ အသက္အရြယ္၊ ကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေမြးဖြားရာေဒသမေရြး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလူမွဳေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအားလံုး အက်ံဳးဝင္ေစရမည္။

၃။လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမွဳ၊ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးႏိုင္မွဳ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္ေလာကအတြက္ စံျပျဖစ္မွဳ၊ မ်ားအေပၚတြင္အေျခခံလွ်က္ ဆုအတြက္လ်ာထား၊ ေရြးခ်ယ္သြားမည္။

၄) ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ ေရြးခ်ယ္မွာလဲ

၁။ဂုဏ္ျပဳေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ အမ်ားဆံုးဆႏၵျပဳခံရသူငါးဦး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းအက်ဥ္းကို အင္တာနက္တြင္ေဖာ္ျပၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာကာလအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဆႏၵမဲမ်ားကိုအင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (www.citizenofburma.org) မွတဆင့္ေတာင္းခံမည္။ (ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

၂။အင္တာနက္တြင္မေဖာ္ျပမီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရိွ ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသို႔ဆက္သြယ္ၿပီး အင္တာနက္မွ ဆႏၵမဲခံယူမည့္အေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လွဳံ့ေဆာ္ေၾကျငာမည္။

၃။ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္သည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္အတြင္း ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုးရရိွသူကိုသာ ဆုအတြက္ အတည္ ျပဳမည္။

၄။ယခုအစီအစဥ္တြင္ ျပည္သူအမ်ားဝိုင္းဝန္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမွာ ျပည္တြင္းမွလူမွဳေရးေဆာင္ရြက္သူကို ႏွစ္စဥ္ဂုဏ္ျပဳသြားမည့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္သည့္ က႑ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းမွလုပ္ရပ္မ်ားကို ျပည္ပတြင္ရိွေနၾကေသာ ျမန္မာမိသားစုအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားက တန္ဘိုးထား၊ ေလးစားဂုဏ္ယူ၊ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေက်းဇူူးတင္ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ သတင္းစကားပါးလိုုသည့္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။

လူမွဳေရး ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ မည္သူကပိုသာသည္ ပိုေကာင္းသည္ဆိုတာမရိွဘဲ တန္းတူညီတူ တန္ဖိုးရိွ ေလးစားဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလွပါသည္။

ယခုလို ျပည္သူ မ်ားထံမွ ဆႏၵမဲမ်ားေတာင္းခံျခင္းမွာ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ခြဲျခားအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵကိုေယဘူယ် ထင္ဟပ္ေစေသာ အင္တာနက္မွ ဆႏၵျပဳျခင္းပံုစံျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ဂုဏ္ျပဳသြားမည္။

၅) ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာမွာ ဆုေပးပြဲလုပ္ၾကမလဲဲ

၁။ ဆုေပးပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေသာၿမိဳ့ မ်ားတြင္ အလွည့္က်စံနစ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အိမ္ရွင္ၿမိဳ့တၿမိ့ဳကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆုေပးပြဲက်င္းပမည္။

၂။ ပထမအႀကိမ္အတြက္ ၂၀၁၀ ဧၿပီလ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိ့ဳ၌ ဂုဏ္ျပဳပြဲ က်င္းပမည္။

Comments

Popular posts from this blog

မေရာက္တာၾကာၿပီ

ဘေလာ့လာၿပီး မေရးျဖစ္တာ ၂ ႏွစ္နီးပါးရွိသြားၿပီပဲ။ ေဖ့ဘုတ္ေတြေပၚလာၿပီးကတည္းက ဒီဘက္ကိုလွည့္မလာျဖစ္ဘူး။ ျပန္ေရးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္ၿပီးေရးခ်င္တယ္။ အဓိကကေတာ့ ဓာတ္ပံုႏွင့္ နည္းပညာသတင္းေတြကိုေပါ့။

ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္ရဲ႕ ယခုေခတ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္

ျမန္မာတို႔အတြက္

ငါသာလွ်င္ေတာ္ သူမေတာ္ရ
လူေတာ္ထင္မွာ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ရမည္လည္း

ၾကြားရင္းႏွင့္နစ္ ဝါးရင္းနစ္သည့္
နစ္လွ်က္ေနပါတို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ရမည္လည္း

အေကာင္းဆိုးထင္ ဆိုးေကာင္းထင္ႏွင့္
အထင္လြဲပါ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ ရမည္လည္း

သူ႔ကိုငါညွိဳး ငါ့သူညွိဳးႏွင့္
အညွိဳးႀကီးပါ တို႔ျမန္မာကို
ဘယ္ခါဆယ္၍ ရမည္လည္း

ၿငီး၍မၿပီး ညဴမၿပီးဘူး
အၿပီးတကာ လုပ္ႏုိင္ပါမွ
ေတာ္ရာေရာက္လိမ့္ ေနာင္အဖို႔
ႏိုးၾကထၾကျမန္မာတို႔ သားေျမးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းစို႔

ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္


Buddhapadipa Temple

Camera: Nikon D7000 | 35mm, F8 @ 1/200s, ISO 200 Software : Adobe Lightroom, Photoshop © Chan Mya Soe